Stadgar för TradeÅ r.f.

Kapitel 1 Allmänna Stadgar

1§ Föreningens namn är TradeÅ r.f. och verksamhetsområdet är Åbo. Föreningens språk är svenska.

2§ TradeÅ är en ämnesförening för företagsekonomistuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Föreningens syfte är att skapa gemenskap bland företagsekonomistuderande samt höja medlemmarnas intresse för företagsamhet. Utöver detta tar föreningen medlemmars intressen i beaktan också utanför skoltid.

3§ Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna möten och omväxlande evenemang som stöder företagsekonomistuderandes möjligheter inför framtida arbetslivet.

4§ Föreningen upprätthåller kontakter med intressenter och andra likartade föreningar.

 

Kapitel 2 Medlemskap

5§ Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar och alumnmedlemmar. Till ordinarie medlem antas företagsekonomistuderande i Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Till alumnmedlem kan antas utexaminerad person inom företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, som också tidigare tillhört föreningen.

Ordinarie medlemmar har vid föreningens möten en (1) röst, alumnmedlemmar har yttranderätt men inte rösträtt.

6§ Medlemsavgift för ordinarie medlemmar och alumni medlemmar beslutas vid föreningens vårmöte.

7§ En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom en skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem från föreningen om:

 • medlemmen inte har betalt sin förfallna medlemsavgift
 • medlemmen avsevärt har skadat föreningen med sitt beteende
 • medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig
 • medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar

Beslut angående uteslutande av medlem sker på föreningsmöte och kräver tre fjärdedelars röstmajoritet. Omröstningen bör ske med slutna röstsedlar.

Kapitel 3 Styrelse och förvaltning

8§ Styrelsens mandatperiod är ett (1) kalenderår

9§ Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och fyra (4) till tio (10) andra ordinariemedlemmar. För att ansöka om position i styrelsen krävs det att man är studerande på företagsekonomilinjen på Yrkeshögskolan Novia i Åbo.

10§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då denne har förhinder, på kallelse av vice ordförande, vid behov eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Kallelsen utfärdas elektroniskt.

11§ Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande jämte fyra (4) andra styrelsemedlemmarna är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Vid personval avgör lotten.

12§ Personen som väljs till ordförande bör ha suttit i styrelsen föregående verksamhetsår. Ifall inte intresse för posten finns av föregående verksamhetsårs styrelse, kan undantagsvis en annan föreningsmedlem väljas. Ordförande väljs under höstmötet (kap 4 16§).

13§ Föreningens namn tecknas av styrelseordförande ensam. Vice ordförande eller ekonomiansvarig tecknar föreningens namn tillsammans med en (1) annan styrelsemedlem.

Styrelsen kan vid behov tilldela en enskild styrelsemedlem namnteckningsrätt genom ett styrelsemötesbeslut.

Kapitel 4 Möten

Föreningsmöten är föreningens högsta beslutsfattande organ

14§ Föreningen håller två ordinariemöten om året. Föreningen sammanträder till höstmöte under höstterminen innan den 30.11. Föreningen sammanträder till vårmöte under vårterminen före den 30.3.

15§ Styrelsen sammankallar till föreningens ordinarie möten senast 14 dagar före mötet genom kallelsebrev med bifogad föredragningslista via en eller flera av föreningens huvudsakliga infokanaler. Kallelsen bör nå alla föreningens medlemmar.

16§ Vid föreningens höstmöte behandlas åtminstone följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat
 3. Val av ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare för mötet
 4. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår
 5. Val av en (1) till två (2) verksamhetsgranskare samt en (1) till två (2) suppleanter för följande verksamhetsår
 6. Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår fastställs
 7. Behandling av övriga ärenden
 8. Mötets avslutande

 

17§ Vid föreningens vårmöte behandlas åtminstone följande punkter:

 • Mötets öppnande
 • Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat
 • Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Föredragning av den avgående styrelsens bokslut och årsberättelse
 • Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 • Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till den avgående styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

 

18§ Extra medlemsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Extra möte skall hållas inom trettio dagar efter det att kravet på mötet skriftligt framställts hos styrelsen. Möteskallelsen skall skickas minst en (1) vecka innan mötet.

Styrelsen sammankallar till föreningens extra möten senast två (2) dagar före mötet. Möteskallelsen skickas per e-post.

19§ Om en medlem i föreningen önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vårmöte eller höstmöte skall denna skriftligen meddela detta till styrelsen senast tio (10) dagar före mötet.

Kapitel 5 Lån

20§ Beslut om upptagande av lån kräver 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten.

 

Kapitel 6 Räkenskaper och verksamhetsgranskning 

21§ Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

22§ Bokslutet upprättas per 31 december och bör tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre (3) veckor före vårmötet.

 

Kapitel 7 Stadgeändring och upplösning 

23§ Förslag som avser ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två veckors mellanrum och skall, för att gälla, vara omfattat av minst 3/4 av alla vid omröstningen angivna röster. 

24§ Föreningen upplöses ifall föreningsmötet så besluter vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två veckors mellanrum och beslutet omfattas med minst 3/4 majoritet.

25§ Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

 

Kapitel 8 Övriga Stadganden

26§ I övrigt skall gällande lag om föreningar följas.

Rulla till toppen